NOCOSPRAY

Effektiviserar och förenklar

Video

Det här är NocoSpray

Varför satsa på aerosolteknik?

Tekniken möjliggör desinficering av samtliga fria ytor i ett rum. Det innebär att alla ytor som har kontakt med luft saneras. När partiklarna som lämnar Nocospray endast har en storlek på 5μ så blöter vi inte ytan vilket innebär att ingen eftertorkning krävs.

Vi har desinficeringsmaskiner som täcker från 10 m3 upp till 20.000 m3. NocoSpray kommer alltid att bete sig på samma sätt så är den rätt inställd så kommer vi alltid att få ett 100% resultat när vi inte behöver ta hänsyn till den mänskliga faktorn.

Portabel desinficering

Konceptet bygger på en kombination av torrångningsmaskinen Nocospray ® som enbart väger ca 6kg, och desinfektionsprodukten Nocolyse® som tillsammans desinficerar alla ytor i ett rum.

Konceptet är validerat enligt standarden NF T 72281 (2014) för rumsdesinfektion samt studier gjorda under 2021 på SVA i Uppsala i enl med SS-EN 17272.

Eliminerar bakterier och virus

Nocospray har en turbin som omvandlar väteperoxid till gas (torrånga). Ångan lämnar maskinen i 80 meter per sekund så den ”trycksätter” hela utrymmet med ångan. Väteperoxiden eliminerar virus, bakterier och sporer. Denna metod kan inte leda till resistensutveckling.

Användningsområden

Slutna utrymmen inomhus, såsom vårdrum, ambulanser, etc.

Hur man använder NocoSpray

Bo Wall från Region Norrbotten berättar

Nocolyse

Nocolyse är ett väteperoxidbaserat desinfektionsmedel med dödlig effekt på virus, bakterier, jästsvampar, mögel och sporer.

Nocolyse är biologiskt nedbrytbar till 99,9%, doftfri, giftfri, icke frätande, icke allergiframkallande, lämnar enbart syre och vatten som restprodukter och utvecklar inte bakterieresistens.

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktblad före användning

Fördelar med tekniken

Förbättrad arbetsmiljö. Man exponerar inte personal för smitta på samma sätt när man kan sanera utrymmet innan städning. Detta leder till minskad psykisk påfrestning och minskad sjukfrånvaro.

Personalen kan fokusera på patienter istället för städning och sanering. Maskinen kommer aldrig att missa utan gör på samma sätt varje gång.

Utrustningen i utrymmet får minskat slitage när ångan inte är uttorkande eller ett lösningsmedel. Man behöver inte slänga artiklar vid ett konstaterat utbrott utan man kan bara sanera utrymmet.

Rulla till toppen